Nuo spalio 23 d. antikorupcinių filmų festivalis “Drąsus žodis”

Spa­lio 23 d. – lap­kri­čio 23 d. pra­si­de­da ket­vir­ta­sis ko­rup­ci­nės te­ma­ti­kos ki­no fes­ti­va­lis „Drą­sus žo­dis“, ku­rį or­ga­ni­zuo­ja „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­rius.

Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se ir Aly­tu­je šie­met ren­gia­mas fes­ti­va­lis kvies žiū­ro­vus pa­ma­ty­ti pen­kis pa­sau­li­nio pri­pa­ži­ni­mo su­lau­ku­sius fil­mus, lei­džian­čius įvai­ria­pu­siš­kai pa­žvelg­ti į ko­rup­ci­jos prob­le­mą, bei po fil­mų per­žiū­rų vyk­sian­čio­se dis­ku­si­jo­se kar­tu ieš­ko­ti spren­di­mų ją įveik­ti.

Fes­ti­va­lio me­tu žiū­ro­vai tu­rės ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti se­ną­ją ki­no kla­si­ką – 1949 m. su­kur­tą, tris Os­ka­ro sta­tu­lė­les ir pen­kis Auk­si­nius gaub­lius lai­mė­ju­sią re­ži­sie­riaus Ro­ber­to Ro­se­no juo­stą “Vi­sa Ka­ra­liaus ka­riau­na” (angl. “All the King‘s men”), ku­ri pa­sa­ko­ja apie są­ži­nin­gą pi­lie­tį, ku­ris kar­di­na­liai pa­si­kei­čia at­ėjęs į di­džią­ją po­li­ti­ką. Be ki­tų fil­mų, į re­per­tua­rą įtrauk­tas ir du Os­ka­rus ir vie­ną Auk­si­nį gaub­lį lai­mė­jęs Ste­ve­no Spiel­ber­go biog­ra­fi­nis fil­mas “Lin­kol­nas” (angl. “Lin­coln”), ku­ris nu­ke­lia į JAV pi­lie­ti­nio ka­ro lai­kus ir tuo­met vi­ru­sias dis­ku­si­jas dėl ver­go­vės pa­nai­ki­ni­mo.

“Pa­si­rink­tų fes­ti­va­lio fil­mų is­to­ri­jos ro­do, kad mū­sų gy­ve­ni­mą ne­re­tai le­mia su­nkiai pa­ste­bi­mi ko­rup­ci­niai ry­šiai ir ap­gau­lė vers­le ar po­li­ti­ko­je, o ga­li­my­bės juos iš­siaiš­kin­ti kar­tais pri­klau­so tik nuo mū­sų ryž­to ne­ty­lė­ti ir im­tis veiks­mų”, – sa­kė “Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus va­do­vas Ser­ge­jus Mu­rav­jo­vas.

Be mi­nė­tų fil­mų prog­ra­mo­je ra­si­te pa­gal Da­niel D. Ber­go kny­gą su­kur­tą Bil­lo Con­do­no juo­stą “Penk­to­ji val­džia” (angl. “The fifth es­ta­te”), ku­ri pa­sa­ko­ja “Wi­ki­leaks” is­to­ri­ją, taip pat – To­ny Gold­wy­no ti­krais įvy­kiais par­em­tą fil­mą “Nuosp­ren­dis” (angl. “Con­vic­tion”) apie nu­žu­dy­mu kal­ti­na­mą as­me­nį ir jį gi­nan­čią se­se­rį, bei apie gam­ti­nių du­jų ga­vy­bos vers­lą pa­sa­ko­jan­tį Gus Van San­to fil­mą “Pa­ža­dė­to­ji ža­mė” (angl. “The Pro­mi­sed land”).

Fil­mų per­žiū­ros vyks Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se ir Aly­tu­je, vi­si sean­sai žiū­ro­vams – ne­mo­ka­mi.

Ki­no fes­ti­va­lį fi­nan­suo­ja Eu­ro­pos eko­no­mi­nės erd­vės fi­nan­si­nio me­cha­niz­mo Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų (NVO) Prog­ra­ma.

Fes­ti­va­lio drau­gai – JAV am­ba­sa­da Vil­niu­je, ini­cia­ty­vos „Bal­to­ji ban­ga“ ir „Ci­ty alum­ni“.